ประชุม NURTURE-SEA Stakeholder Forum

ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร สิรินทร์ยา พูลเกิด สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล เข้าร่วมประชุม NURTURE-SEA Stakeholder Forum ณ ประเทศมาเลเซีย เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนประเด็น urban development food systems และ health ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกับตัวแทนจากประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย จัดโดย University of Nottingham และ Asia School of Business ประเทศมาเลเซีย

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.951520593438684