ทีแพคจัดประชุมหารือแนวทางการมีกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กปฐมวัยไทย

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดประชุมหารือแนวทางการมีกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กปฐมวัยไทย โดยได้รับเกียรติจาก Professor Anthony Okely Distinguished Professor จาก School of Health and Society มหาวิทยาลัย Wollongong ประเทศออสเตรเลีย และเป็นผู้นำเครือข่ายการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย 24 ชั่วโมงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี SUNRISE เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และรองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมให้เกียรติต้อนรับ

การประชุมได้มีการนำเสนอร่างงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย 24 ชั่วโมง อันประกอบไปด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์พฤติกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย 24 ชั่วโมงในประเทศไทย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย 24 ชั่วโมงของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีในประเทศไทย และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย 24 ชั่วโมงกับพัฒนาการของเด็ก โดยทีมวิชาการของศูนย์ทีแพค นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ผู้อำนวยการศูนย์ทีแพค และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิยาฮ์ อนันตาเลีย วิดยาสตาริ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายวิชาการ พร้อมคณะนักวิจัยศูนย์ทีแพค ร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจาก Professor Okely เพื่อการพัฒนางานวิจัยต่อไป

การจัดประชุมครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และศูนย์ทีแพค ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย 24 ชั่วโมงในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กไทยต่อไป

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.949826840274726