อบรมผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ “การคาดประมาณขนาดประชากรหลากหลายทางเพศ และสถานการณ์ชีวิตและสุขภาพของ LGBTQ+”

วันที่ 18-20 มิถุนายน 2567 โครงการ “การคาดประมาณขนาดประชากรหลากหลายทางเพศ และสถานการณ์ชีวิตและสุขภาพของ LGBTQ+” สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ที่ปรึกษาโครงการฯ คุณกุลภา วจนสาระ หัวหน้าโครงการฯ ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ และนักวิจัยโครงการฯ จัดอบรมผู้ช่วยนักวิจัย ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 และห้องราชาวดี (403) ชั้น 3 สถาบันฯ เพื่อทำความเข้าในแบบสอบถามที่ใช้เก็บข้อมูลในกลุ่มนักเรียน/ นักศึกษา โดยมีการลงทดสอบแบบสอบถามที่โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ทั้งนี้ โครงการฯ จะเริ่มเก็บข้อมูลภาคสนามในสถานศึกษา 6 แห่งของจังหวัดนครปฐม ในเดือนมิถุนายน.-กรกฎาคม

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.938932001364210