ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามของงานวิจัยการศึกษาสถานการณ์ระบบการดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม

เมื่อวันที่ 17-19 มิถุนายน 2567 รศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน, กัญญา อภิพรชัยสกุล, พงษ์ศักดิ์ หมื่นศักดา และกาญจนา เทียนลาย ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามของงานวิจัยการศึกษาสถานการณ์ระบบการดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะต่อแผนการพัฒนาระบบบริการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย ในพื้นที่เทศบาลตำบล (ทต.) ลานสัก, ทต.ทัพทัน, องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ระบำ, อบต.โคกหม้อ จังหวัดอุทัยธานี

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.938321458091931