อบรมเชิงปฏิบัติการ: การวิจัยด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review)

วันที่ 18 มิถุนายน รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ: การวิจัยด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2567 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรนงค์ สกุลศรี ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในประเด็นต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการ และฝึกฝนทักษะการทำวิจัยด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ณ ห้องสุพรรณิการ์ (323) ชั้น 3 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.937276301529780