ต้อนรับ The University of North Carolina at Chapel Hill, USA

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยปรากรและสังคม ม.มหิดล พร้อมด้วย รศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด อ.ดร.สพญ.สรัญญา สุจริตพงศ์ อ.ดร.นงนุช จินดารัตนาภรร์ และ ดร.วีรภาคย์ ซำศิริพงษ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก The University of North Carolina at Chapel Hill, USA นำโดย Professor Dr. Alice Ammerman พร้อมด้วย Assistant Professor Dr. Dane Emmerling และนักศึกษา ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.936666108257466