นำเสนอผลการปฏิบัติงานและการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเขียนบทความวิชาการ

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 Mr.Purwo Setiyo Nugroho นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ประยุกต์และการวิจัยทางสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) นำเสนอผลการปฏิบัติงานหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเขียนบทความวิชาการ และ Structural Equation Modeling เป็นระยะเวลา 3 เดือน (18 มี.ค. – 18 มิ.ย.) ณ Faculty of Medicine and Health Sciences มหาวิทยาลัย Putra Malasia ในการควบคุมของ Associate Prof. Fatimah Ahmad Fauzi โดยทุนจาก Mobility Program สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยมหิดล