สสส. ทีแพค และ JSPO สานต่อความร่วมมือส่งการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการเล่นตามแนวคิด Active child Program (ACP)

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 67 การประชุมหารือร่วมกันถึงแนวทางการพัฒนาต่อยอดการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการเล่นตามแนวคิด Active Child Program (ACP) นำโดย นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วย ดร. นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นางประภาศรี บุญวิเศษ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นางสาวนิรมล ราศรี ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก 5) คณะทำงานและผู้แทนจากสมาคมกีฬาประเทศญี่ปุ่น (JSPO) ที่เดินทางมาประเทศไทยในครั้งนี้ ประกอบด้วย Mr. IWATA Fumiaki, Mr. NISHII Motoaki, Mr. AONO Hiroshi, Mr. SAKAI Motoaki และ Mr. NAGANO Asuka และทีมวิชาการศูนย์ทีแพค สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล นำโดย รศ. ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ผู้อำนวยการศูนย์ทีแพคฯ ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือถึงความร่วมมือในการทำงานร่วมกันในอนาคตในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทยผ่านการเล่นแบบ ACP รวมถึงการสนับสนุนการทำงานของประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน

การประชุมหารือร่วมกัน ประเทศไทยได้เล็งเห็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดทั้งด้านองค์ความรู้ การวิจัย และการนำเอาโปรแกรม ACP ไปใช้กับโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดยล่าสุดถูกนำไปใช้กับโครงการ WoSPA การประยุกต์ใช้ในคาบเรียนของนักเรียน และสอดแทรกในกิจกรรม Activity Break ให้กับคุณครู ซึ่งการดำเนินงานและพัฒนาต่อยอดดังกล่าวแสดงให้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของโปรแกรม ACP ที่สามารถขยายผลจากกลุ่มเด็กในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาไปสู่ระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงการพัฒนาที่ลงลึกไปที่คุณครูผู้ฝึกสอน นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ทั้งนี้ ทาง JSPO กล่าวแสดงการขอบคุณและประทับใจในการดำเนินของไทยที่นำเอาการเล่นมาใช้ในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กไทย ซึ่งไทยทำออกมาได้เป็นอย่างดีและสามารถเป็นโมเดลต่อยอดไปยังอาเซียนได้ในอนาคต

นอกจากนี้ ในวันที่ 10 มิถุนายน 67 ทีมวิชาการของศูนย์ทีแพคฯ และคณะทำงานและผู้แทนจากสมาคมกีฬาประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การเล่นของเด็กนักเรียนและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของโรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง จ.นนทบุรี โดย พ.จ.ท.จิตร ยุติธรรมคุณา ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง นายสรศักดิ์ จันทรพิบาล ซึ่งเป็นผู้สาธิตการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา และคณะครูของโรงเรียนได้ตอนรับและพาคณะเข้าศึกษาดูงาน และได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียนร่วมกัน

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.934324931824917