ต้อนรับศูนย์จิตตปัญญาศึกษา เข้าศึกษาดูงานด้าน R2R: Routine to Research

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายภาสกร บุญคุ้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้ชำนาญการพิเศษ) งานยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานประจำสู่งานวิจัย (R2R: Routine to Research) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ต้อนรับคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนจากศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ม.มหิดล ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้าน R2R: Routine to Research เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัย เพื่อใช้ในการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น และเยี่ยมชมพื้นที่ที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการทำงาน R2R 

โดยมี นางสาวณัฏฐณิชย์ ศรีมาเสริม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้ชำนาญการพิเศษ) เลขานุการสถาบันและรักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล ร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ณ ห้อง 102 พญาไท 2514 (VIP) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.814042367186508