ทีแพครับมอบโล่เกียรติคุณแทนคำขอบคุณ ในงานพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน การมอบเงินรายได้เพื่อนำเข้ากองทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และบัญชีแสงนำใจไทยทั้งชาติฯ ระดับจังหวัด “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติหัวข้อ คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค”

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายปัญญา ชูเลิศ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย นายณรากร วงษ์สิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยพฤติกรรมและปรากฏการณ์สังคม และนายสุรศักดิ์ เพ็ญใหม่ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารผลผลิตทางความคิด ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้รับมอบโล่เกียรติคุณแทนคำขอบคุณ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนด้านเกณฑ์พิจารณาคะแนน และประมวลผลวิเคราะห์คะแนน สำหรับถ้วยรางวัลพระราชทาน ตลอดจนโล่รางวัลเกียรติยศจากกระทรวง ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G โรงพยาบาลศิริราช
.
โดยบทบาทของศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) นำโดย รศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา, นางสาวรุ่งรัตน์ พละไกร, นายสิทธิชาติ สมตา, นายปัญญา ชูเลิศ, นายดนุสรณ์ โพธารินทร์, นางสาวณัฐพร นิลวัตถา, นายสุรศักดิ์ เพ็ญใหม่, นางรัตนา ด้วยดี และคณะนักวิจัย พร้อมด้วยทีมผู้ทรงคุณวุฒิฯ ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำเกณฑ์พิจารณาเกณฑ์คะแนน ประมวลผลวิเคราะห์คะแนน สำหรับการมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน ที่มอบให้แก่เขตสุขภาพ 13 เขต ทั่วประเทศ
.
โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเพื่อให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ส่งเสริมให้มีกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายการรักษาและลดภาระของปัญหาโรคเรื้อรัง โดยให้ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย และทุกหมู่เหล่า มีโอกาสออกกำลังกายอย่างง่าย ๆ เช่น การเดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยาน เพื่อสุขภาพดีห่างไกลโรค

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.813544603902951