การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาฐานข้อมูลเชิงบูรณาการระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนด้านการลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา โดยทีมหนุนเสริม (ทีมส่งยิ้ม) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, สมาคมอาสาสร้างสุข และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

วันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมณธรรศ โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา โดย นางสาวภัคชุดา เสรีรัตน์ รักษาการศึกษาธิการ ภาค 5 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาฐานข้อมูลเชิงบูรณาการระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนด้านการลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ของโครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำจังหวัดสงขลาปี 2565 ซึ่งมีภาคีเครือข่ายหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
.
การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการระดับจังหวัด สนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา โดยมุ่งเน้นพัฒนา “รายการตัวชี้วัดกลาง และรายการทรัพยากร” รูปแบบฐานข้อมูลกลางของจังหวัด เพื่อพัฒนาตัวแบบแดชบอร์ดข้อมูลกลางในการแจ้งเตือนสถานการณ์ประเด็นปัญหาที่อาจนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนในจังหวัด  
.
ทีมหนุนเสริมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ (ทีมส่งยิ้ม) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกระบวนการชวนคิดชวนคุย นำโดย รศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา อาจารย์ทีมส่งยิ้มภูมิภาค ได้แก่  ผศ.ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ อ.ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะนักวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ นายดนุสรณ์ โพธารินทร์, นายสิทธิชาติ สมตา, นางสาวณัฐพร นิลวัตถา, นางสาวรัตนา ด้วยดี, ดร.ปิยกฤตา แก้วพิกุล, นายกฤษณ อร่ามศรี และ นายชาตินัย หวานวาจา เป็นทีมวิทยากรนำคุยด้วยกระบวนการกลุ่ม เพื่อรวบรวมรายการตัวชี้วัดกลางและรายการทรัพยากร จากประเด็นปัญหาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพชีวิต 2) ด้านการศึกษา สุขภาพ และ 3) ด้านประเด็นเฉพาะ นอกจากนี้ ยังได้ทดสอบการใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางของจังหวัด ตัวแบบแดชบอร์ดสำหรับการแจ้งเตือนสถานการณ์ประเด็นปัญหาที่อาจนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนในจังหวัด โดยมี นางสาวรังสิมา ลิ้มเลิศพาณิชย์ นักวิชาบริหารแผนงาน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าวฯ

#กสศ. #การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ #จังหวัดสงขลา #ABE

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.813601473897264