สภากาแฟ (World Café) ถอดบทเรียนโครงการฯ

โครงการ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทยอย่างรอบด้านโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ” สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล นำโดย รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง รศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน และทีมวิจัย จัดประชุมสภากาแฟ (World Café) ถอดบทเรียนโครงการฯ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ที่ปรึกษาโครงการเข้าร่วมงานและกล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุม 45 คน
..
การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินการวิจัยใน 3 พื้นที่ ได้แก่ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อบต.มหาสวัสดิ์ และ อบต.งิ้วราย โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ ของส่วนงานดังกล่าวเข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.809465244310887

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.809470200977058