ประชุมถอดบทเรียนการดำเนินการวิจัย “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทยอย่างรอบด้านโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ”

วันที่ 2 และ 3 พฤศจิกายน 2566 โครงการ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทยอย่างรอบด้านโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ” สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล นำโดย รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง รศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน และทีมวิจัย ได้จัดการประชุมถอดบทเรียนการดำเนินการวิจัยในพื้นที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรี (2 พฤศจิกายน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี) และพื้นที่ตำบลงิ้วราย ตำบลมหาสวัสดิ์ (3 พฤศจิกายน ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม) โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล (อบต.)/เทศบาล หัวหน้าส่วนงาน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม ตัวแทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ตัวแทนศูนย์บริการสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รวมทั้ง ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุ เข้าร่วมถอดบทเรียน

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.807045021219576