อบรมหลักสูตร The Time-use Epidemiology and Compositional Data Analysis Workshop

ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2566 โครงการการพัฒนาเครื่องมือและหลักฐานเชิงวิชาการเพื่อสนับสนุนการออกแบบและตัดสินใจเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินการโดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมหลักสูตร “the Time-use Epidemiology and Compositional Data Analysis Workshop” ณ โรงแรมอเวย์ แบงค์คอก ริเวอร์ไซด์ คีน เพื่อเป็นเวทีสร้างเสริมทักษะเชิงสถิติในการวิเคราะห์องค์ประกอบของข้อมูล (Compositional Data Analysis: CoDA) ให้กับนักวิจัยไทย จากทีมทีแพค (TPAK), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวิทยากร 3 คน ประกอบด้วย 1) Prof. Zeljko Pedisic, Victoria University, Melbourne, Australia, 2) Dr. Dorothea Domuid, University of South Australia และ 3) รศ.ดร. ปิยวัฒน์ เกตุวงศา, อาจารย์ ดร. ดิยาฮ์ อนันตาเลีย วิดยาสตาริ และ อาจารย์ ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.806993297891415