ต้อนรับคณะจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 รศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพหลักสูตร พร้อมด้วย รศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่งานบริหารการศึกษา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 4 คน ณ ห้องทานตะวัน (403) นำโดย อาจารย์ ดร.สุชิตา มานะจิตต์ รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังข้อมูลด้านการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการจัดการเรียนการสอน การดูแลนักศึกษาต่างชาติ และเยี่ยมชมสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษา โดยมี ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ที่ปรึกษาสถาบันฯ และ รศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร ประธานหลักสูตรปริญญาเอกประชากรศาสตร์ประยุกต์และการวิจัยทางสังคม ร่วมให้การต้อนรับ

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.806898351234243