พิธีมอบทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปี 2566

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปี 2566 โดยนักศึกษาของสถาบันฯ ได้รับทุนทั้งหมด 4 คน ดังนี้

  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ประยุกต์และการวิจัยทางสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 1 คน ได้แก่ Ms.Sunita Singh
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม จำนวน 3 คน ได้แก่ น.ส.นฤมล เจริญใจ น.ส.ณัฐพร โตภะ และน.ส.ธมนวรรณ วันทานุ

โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมทรง เลขะกุล อุปนายกสมาคมฯ 1 และ ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นผู้มอบทุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศรี ดาวฉาย อุปนายกสมาคมฯ 2 กล่าวรายงานและขานรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุน และมีคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วม ทั้งนี้ การมอบทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มีคุณภาพเป็นมาตรฐานและดีเด่น

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.802829778307767