อบรมเชิงปฏิบัติการ Capacity Building on R/Rstudio

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 อาจารย์ ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.มาร์ก เฟิลแคร์ และอาจารย์ ดร.สพญ.สรัญญา สุจริตพงศ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Capacity Building on R/Rstudio ให้แก่อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของสถาบันฯ ภายใต้โครงการ “การพัฒนาเครื่องมือและหลักฐานเชิงวิชาการเพื่อสนับสนุนการออกแบบและตัดสินใจเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ” ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับสถิติและความสามารถในการใช้โปรแกรม R สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และมีทักษะในการเขียนโปรแกรม R เบื้องต้น เพื่อนำไปใช้ในการวิจัยได้ ณ ห้องสระบัว (109) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล

The project of “the Development of Instruments and Academic Evidence on Physical Activity Promotion and Non-Communicable Disease Prevention” operated by the IPSR funded by the Thai Health Promotion Foundation collaborate with the Education Administration Unit, organize the R Workshop on 25th October 2023 at Srabua Conference Room (109) to support policy development by providing research evidence and strengthening research networks on physical activity for IPSR researchers and students. The instructors by Assoc.Prof.Marc Voelker, Dr. Sarunya Sujaritpong, DVM and Dr.Nucharapon Liangruenrom

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.802489615008450