ลงพื้นที่ “ตลาดกินสบายใจ” เรียนรู้กลไกการผลิตสินค้าเกษตรออร์แกนิกและการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค

ระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 2566 โครงการการศึกษาความเป็นธรรมในห่วงโซ่อุปทานอาหารด้วยกลไกตลาดเขียว ภายใต้โครงการวิจัยระบบการจัดการอาหารเพื่อสุขภาวะตลอดห่วงโซ่และมาตรการลดการเข้าถึงอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพของคนไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สสส. นำโดย รศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพหลักสูตร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย อ.ดร.ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ และ นางสาวพิมลพรรณ นิตย์นรา นักวิจัยในโครงการ ได้ลงพื้นที่ ณ ตลาดกินสบายใจ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เพื่อเรียนรู้กลไกการผลิตสินค้าเกษตรออร์แกนิกและการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค

โดยทีมวิจัยได้เรียนรู้กระบวนการขับเคลื่อนตลาดกินสบายใจ จุดประสงค์ของการดำเนินงาน รวมทั้งความคาดหวังและผลลัพธ์จากการขายสินค้าเกษตรปลอดสารเคมี ผ่านการสัมภาษณ์ผู้จัดการตลาด การอภิปรายกลุ่มเกษตรกรและผู้ขายสินค้าภายในตลาด

ตลาดกินสบายใจ เป็นพื้นที่ซื้อขายสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปปลอดสารเคมี เช่น ผักพื้นบ้าน ผักตามฤดูกาล ผลไม้สด น้ำพริก ส้มตำ ข้าวแต๋น เปิดบริการทุกวันเสาร์ เวลา 10.00-17.00 น. ณ ห้างสุนีย์ ชั้น G

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.801840318406713