งานเสวนาวิชาการหัวข้อ “Demography of Sustainable Wellbeing”

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วม งานเสวนาวิชาการหัวข้อ “Demography of Sustainable Wellbeing” จัดโดย ศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Prof. Wolfgang Lutz จาก International Institute for Applied Systems Analysis in Austria (IIASA) ณ ตึกวิสิฐ ประจวบเหมาะ ชั้น 1 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ รวมถึงความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตระหว่างหน่วยงานด้านวิจัยประชากรกับนักประชากรศาสตร์จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศกัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ฮ่องกง และไทย

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.799062018684543