โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ

ผศ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ณ ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)