โครงการจัดทำหนังสือที่ระลึกโครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล บรรณาธิการร่วมและคณะทำงานการจัดทำหนังสือที่ระลึกโครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2563 และนายฐาปกรณ์ กลิ่นหอม นักศึกษา ปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมสัมภาษณ์ ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล และเลขานุการโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อจัดทำพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญานถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ในวันที่ 2 เมษายน 2564 โดย มหาวิทยาลัยมหิดลจะมอบองค์พระแก่ทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยต่อไป