แสดงความยินดี

รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยทีมบริหารและคณาจารย์ ได้แก่ ผศ.ดร.มาลี สันภูวรรณ์ รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ ศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง และ รศ.ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ดร.เบญจมาศ เป็นบุญ ศิษย์เก่าหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์  ระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2564 สาขาสังคมวิทยา จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในหัวข้อ “ผลกระทบจากการย้ายถิ่นระหว่างประเทศของแรงงานไทยต่อสุขภาพจิตของครอบครัว ในฐานะประเทศต้นทาง: การสูญเสียผู้ดูแลและการส่งต่อ ภาระการดูแลของครัวเรือนที่มีการย้ายถิ่น” (The Impact of Transnational Labor Migration on Mental Health of Left-behind Family: Care Drain and Care Chain Situation in Thailand) โดยพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรม >>