แนวทางการสำรวจความสุขและความผูกพันของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม และคณะ ให้การต้อนรับ คุณนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา และคณะ ในโอกาสเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการสำรวจความสุขและความผูกพันของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ ห้อง 102 พญาไท 2514 (VIP) ชั้น 1 สถาบันฯ