เสวนาใต้ชายคา “การศึกษาพฤติกรรมการกินผักผลไม้ของคนไทย”

โครงการกินผักผลไม้ นำโดย อ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วย คุณจันทร์จิดา งามอุไรรัตน์ นักกิจกรรมรณรงค์ด้านการกินผักและผลไม้ และคณะ นำเสนอผลการศึกษาพฤติกรรมการกินผักผลไม้ของคนไทย ภายใต้กิจกรรมเสวนาใต้ชายคาประชากร พร้อมทั้งสาธิตการทำน้ำผักผลไม้ปั่น และเล่าวิธีการทำให้ผักผลไม้กินง่ายและกินได้ในทุกๆ วัน เพื่อให้ชาวสถาบันฯ ได้กินและรับประโยชน์จากการกินผักและผลไม้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม ทุกวัน  ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ชมภาพทั้งหมด >>