เสวนาพิเศษ หัวข้อ “The Socio-Economic Effects of China’s Forest Restoration and Conservation Programs”

สถาบันฯ ต้อนรับ Dr.Conghe Song, Professor and Associate Chair  จาก Department of Geography, University of North Carolina at Chapel Hill สหรัฐอเมริกา ในโอกาสให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “The Socio-Economic Effects of China’s Forest Restoration and Conservation Programs” ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ