เสวนาพิเศษ หัวข้อ “Borrowing Across Borders: Migration, Debt and Development”

สถาบันฯ ต้อนรับ Assistant Professor Maryann Bylander, Sociology and Anthropology, Lewis & Clark College ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “Borrowing Across Borders: Migration, Debt and Development” ภายใต้กิจกรรมเสวนาใต้ชายคาประชากร ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ