เพิ่มประสิทธิภาพงานสอนและงานอบรมด้วย WebEx ครั้งที่ 1

คณะกรรมการสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแบบออนไลน์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "เพิ่มประสิทธิภาพงานสอนและงานอบรมด้วย WebEx ครั้งที่ 1" โดยมี นางสาวพอตา บุนยตีรณะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ นางสาวอรวรรณ คำดี นักวิชาการศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ คณะบริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจการใช้โปรแกรมสำหรับการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแบบออนไลน์ของสถาบันฯ ให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ชมภาพทั้งหมด >>