เจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล  แจ่มจันทร์ เข้าร่วมเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเครือรัฐออสเตรเลีย ณ University of Sydney และ Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย