ารศึกษาดูงานประจำปี ณ จังหวัดอุบลราชธานี และเมืองจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ พร้อมด้วย อ.ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ และหัวหน้างานการศึกษา นำนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ จำนวน 11 ท่าน เข้าร่วมการศึกษาดูงานประจำปี ณ จังหวัดอุบลราชธานี และเมืองจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว