อบรมเรื่อง “วิธีวิทยาการวิจัยแนวใหม่: การวิจัยแนวเรื่องเล่า”

รศ.ฉันท์หทัย อาจอ่ำ และคณะ จัดการอบรมเรื่อง “วิธีวิทยาการวิจัยแนวใหม่: การวิจัยแนวเรื่องเล่า” (Innovative Research Methodologies: Narrative Approach) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มุมมอง และทักษะเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยแนวเรื่องเล่า ณ ห้องสราญรมย์ (324) ชั้น 3 สถาบันฯ