อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Burden of Disease and Cost-Effectiveness Analysis”

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Burden of Disease and Cost-Effectiveness Analysis” ระหว่างวันที่ 19-30 สิงหาคม 2562 ให้แก่คณะบุคลากร 5 ท่าน จาก Ministry of Health and Sports, ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมรับการอบรม ณ ห้องราชพฤกษ์ (322) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล