สัมมนาโครงการ Active Child Program (ACP)

นายปัญญา ชูเลิศ หัวหน้าโครงการพัฒนาต้นแบบส่งเสริมการเล่นในบริบทไทยเพื่อสร้างทักษะสำหรับเด็กและเยาวชน (THAI-ACP) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิจัย เข้าร่วมการสัมมนาโครงการ Active Child Program (ACP)  ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ Japan Sport Association (JSPO)  ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ  
 
โดยการเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหาแนวทาง การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างสถาบันวิจัยประชากรและสังคม กับ Japan Sport Association (JSPO)  เพื่อพัฒนารูปแบบทางเลือกในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้กับเด็กและเยาวชนไทย