สัมมนาพัฒนาการจัดการงานวิจัยและการสอน ครั้งที่ 30

รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันฯ คณาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาและฝึกอบรม เข้าร่วมสัมมนาพัฒนาการจัดการงานวิจัยและการสอน ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่สอง โดยมี อ.ดร. นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ และร่วมรับฟังประเด็นการให้ทุนวิจัยตามการปรับโครงสร้างใหม่ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย คุณสิริธรรม ณ ระนอง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ, วช.) และประเด็นการเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การกำหนดนโยบาย โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล นำเสนอนโยบายระดับชาติ และ ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ นำเสนอนโยบายระดับท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ชมภาพทั้งหมด >>