ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน และคณะนักวิจัย เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาศึกษาประเด็นการดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย ณ ห้องประชุมกรรมาธิการหมายเลข 310 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพฯ