ร่วมต้อนรับในโอกาสลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยวัฒน์ เกตุวงศา หัวหน้าศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนสถาบันฯ ร่วมหารือด้านการทำ Joint Research Collaboration Centre for Physical Activity and Well-being กับ  Professor Tony O’Donnell, Executive Dean, Faculty of Science จาก The University of Western Australia เครือรัฐออสเตรเลีย ในโอกาสลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหิดล และ The University of Western Australia

ในโอกาสนี้ Professor Tony O’Donnell ได้เจรจาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยวัฒน์ เกตุวงศา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม รองศาสตราจารย์ ดร. ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง รองคณบดีฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ นายแพทย์ชนินทร์ ล่ำซำ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา อาจารย์ ดร. อารีกุล พวงสุวรรณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  และ อาจารย์ ดร. นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ณ ห้องประชุม K101 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563