พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการ

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร เข้าร่วมพิธีส่งมอบงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการให้แก่ รศ.ดร. อารี จำปากลาย ในฐานะว่าที่ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคมท่านต่อไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ รศ.ดร.อารี จำปากลาย กล่าวนำเสนอทิศทางของสถาบันฯ ในอนาคต และ รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ นำเสนอภาพรวมของการดำเนินงานสถาบันฯ ในรอบ 4 ปี ที่ผ่านมา ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล