พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กร

ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ในการสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กรของผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานหลักประกันสุขภาพ โดย นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. และ ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมาเป็นผู้ลงนาม ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.    รศรินทร์ เกรย์  ผู้อำนวยการสถาบันฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร. ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ