ประชุม A Sex Work Research Workshop within the Project of Rethinking Migrant Sex Work for Reducing the Harm of Globalization

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง อาจารย์ประจำสถาบันฯ และ ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุม A Sex Work Research Workshop within the Project of Rethinking Migrant Sex Work for Reducing the Harm of Globalization ณ Kobe University ประเทศญี่ปุ่น