ประชุมและเสนอผลงาน ณ สหพันธรัฐรัสเซีย และสาธารณรัฐเกาหลี

รศ.ดร.สุดารัตน์  มุสิกะวงศ์ เข้าร่วมการประชุม Develop MOU relationship with Hanyang University ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ วันที่ 1-3 มิถุนายน 2561