ประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการศึกษาและการวิจัย

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และ รศ.ดร.สุดารัตน์  มุสิกะวงศ์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการศึกษาและการวิจัย ณ ICCS National Chiao Tung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)