ประชุมเตรียมการ ครั้งที่ 3 การประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี 2020 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

ศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา เข้าร่วมการจัดประชุมเตรียมการ ครั้งที่ 3 การประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี 2020 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (the 3rd PMAC 2020 Preparatory meeting Prince Mahidol Award Conference 2020) ณ เมือง Tokyo  ประเทศญี่ปุ่น