ประชุมสร้างเครือข่ายด้านการศึกษาและการวิจัย

รศ.ดร. รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ กรรมการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยประชากรและสังคม เยือน Nanjing University of Posts and Telecommunication สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อลงนามในความร่วมมือทางวิชาการ กับ School of Sociology and Population Sciences 
 
ในการนี้ รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Health care system for older people in an aging society” ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ บรรยายหัวข้อ “End of life planning in Thai aging people” ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร บรรยายหัวข้อ “The third places of the Thai Z-alpha generation” และ ผศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ บรรยายหัวข้อ “Exploring community-based social innovation to support order people: a case study of Kajood handicraft community enterprise in Thailand” ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าว 
 
นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมองค์กรต่างๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับสังคมสูงวัยในเมือง Nanjing