ประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 72

ศาสตราจารย์ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา เข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 72 (72nd World Health Assembly: WHA)  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-28 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองเจนีวา (Geneva)  สมาพันธรัฐสวิส