ประชุมวิชาการนานาชาติ “ประชากรศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 9″

ศาสตราจารย์ ดร.สถิรกร พงศ์พานิช คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และรองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ (รักษาการ) ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวเปิดงานประชุม consortium ระหว่าง 3 สถาบันที่เป็น WHOCC ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ “ประชากรศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 9” (The 9th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences) วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 220 อาคารสถาบัน 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาของสถาบันฯ ได้นำเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation) จำนวน 8 คน และนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) จำนวน 2 คน

ชมภาพทั้งหมด >>