ประชุมคณะกรรมธิการด้านประชากรและการพัฒนา สมัยที่ 51

รศ.ดร.สุรีย์พร  พันพึ่ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมธิการด้านประชากรและการพัฒนา สมัยที่ 51 (The 51st Session of the Commission on Population and Development – CPD51) ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก  ประเทศสหรัฐอเมริกา