ประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2563

 Download
 

วัตถุประสงค์

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดพิมพ์ "สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล" ในเดือนมกราคมของทุกปี ทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ดัชนีทางประชากร โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ล่าสุดนำมาคาดประมาณประชากรของแต่ละปี ดังนั้น จึงไม่ควรนำตัวเลขคาดประมาณจาก "สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล" ปีต่างๆ ไปวิเคราะห์เพื่อหาแนวโน้มทางประชากร
 

สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2563 (ปีที่ 29: มกราคม 2563)
ประชากรคาดประมาณ ณ กลางปี 2563 (1 กรกฏาคม)
   

ชาย

หญิง

รวม

1. จำนวนประชากรทั้งประเทศ (หน่วยเป็นพัน) 32,128 34,406 66,534
2. จำนวนประชากรแยกตามที่อยู่อาศัย (หน่วยเป็นพัน)      
  เขตเมือง (ประชากรที่อยู่ในเขตเทศบาล และเมืองทุกประเภท) 18,370 19,711 38,081
  เขตชนบท (ประชากรที่อยู่นอกเขตเมือง) 13,758 14,695 28,453
3. จำนวนประชากรแยกตามภาค (หน่วยเป็นพัน)      
  กรุงเทพมหานคร 4,016 4,342 8,358
  ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) 9,424 10,071 19,495
  ภาคเหนือ 5,335 5,752 11,087
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8,866 9,515 18,381
  ภาคใต้ 4,487 4,726 9,213
4. จำนวนประชากรแยกตามกลุ่มอายุ (หน่วยเป็นพัน)      
  ประชากรวัยเด็ก (ต่ำกว่า 15 ปี) 5,744 5,480 11,224
  ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) 21,303 21,967 43,270
  ประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 5,081 6,959 12,040
  ประชากรสูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) 3,202 4,737 7,939
  ประชากรก่อนวัยเรียน (0-5 ปี) 2,198 2,098 4,296
  ประชากรวัยเรียน (6-21 ปี) 6,626 6,356 12,992
  สตรีวัยเจริญพันธุ์ (15-49 ปี)   16,510  
5. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด
(จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าบุคคลที่เกิดมาแล้วจะมีชีวิตต่อไปอีกกี่ปี)
 ชาย 73.2 ปี
หญิง 80.3 ปี
6. อายุคาดเฉลี่ยที่อายุ 60 ปี 
(จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าผู้ที่อายุ 60 ปีจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกกี่ปี)
ชาย 17.2 ปี
หญิง 23.0 ปี
7. อายุคาดเฉลี่ยที่อายุ 80 ปี 
(จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าผู้ที่อายุ 80 ปีจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกกี่ปี)
ชาย 6.1 ปี
หญิง 8.3 ปี
8. อัตราชีพ      
  อัตราเกิด (ต่อประชากรพันคน)     10.4
  อัตราตาย (ต่อประชากรพันคน)     8.2
  อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ (ร้อยละ)     0.2
  อัตราตายทารก (ต่อการเกิดมีชีพพันราย)     6.5
  อัตราตายเด็กต่ำกว่า 5 ปี (ต่อการเกิดมีชีพพันราย)     10.9
9. อัตราเจริญพันธุ์รวม (จำนวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่งจะมีตลอดวัยเจริญพันธุ์ของตน)   1.53  
10. อัตราคุมกำเนิด (ร้อยละ)   78.4  
11. คาดประมาณประชากรสูงอายุที่มีการศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมปลาย (หน่วยเป็นพัน) 320 315 635

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการคาดประมาณ

 • การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 • สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 • การสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2558-2559 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 • การสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 • รายงานการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 (ฉบับปรับปรุง) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

คำอธิบายข้อมูล

 • ประชากรในรายการ 1-4 : ประชากรสัญชาติไทย และประชากรที่ไม่ใช่สัญชาติไทยแต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 • อัตราเกิด (ต่อประชากรพันคน) : จำนวนเกิดทั้งหมดในปีหนึ่ง หารด้วยจำนวนประชากรทั้งหมดเมื่อกลางปีนั้นคูณด้วย 1,000
 • อัตราตาย (ต่อประชากรพันคน) : จำนวนตายทั้งหมดในปีหนึ่ง หารด้วยจำนวนประชากรทั้งหมดเมื่อกลางปีนั้นคูณด้วย 1,000
 • อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ (ร้อยละ) : จำนวนเกิดลบด้วยจำนวนตาย หารด้วยจำนวนประชากรทั้งหมดเมื่อกลางปีคูณด้วย 100
 • อัตราตายทารก (ต่อเด็กเกิดมีชีพพันราย) : จำนวนทารกตายเมื่ออายุต่ำกว่า 1 ปีในปีหนึ่ง หารด้วยจำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในปีนั้น คูณด้วย 1,000
 • อัตราตายเด็กต่ำกว่า 5 ปี (ต่อเด็กเกิดมีชีพพันราย) : จำนวนเด็กตายเมื่ออายุต่ำกว่า 5 ปี ในปีหนึ่งหารด้วยจำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในปีนั้น คูณด้วย 1,000
 • อัตราเจริญพันธุ์รวม : จำนวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่งจะมีตลอดวัยเจริญพันธุ์ของตน คำนวณได้จากการรวมอัตราเกิดรายอายุของสตรีตลอดวัยเจริญพันธุ์
 • อัตราคุมกำเนิด : ร้อยละของสตรีอายุ 15-49 ปี ที่แต่งงานแล้วและยังอยู่กินกับสามีที่กำลังใช้วิธีคุมกำเนิดชนิดใดชนิดหนึ่งอยู่
 • คาดประมาณประชากรสูงอายุที่มีการศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมปลาย : จำนวนรวมประชากรสูงอายุจำแนกตามเพศ พ.ศ. 2563 คูณด้วยร้อยละผู้สูงอายุที่มีการศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมปลายจากการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560