บรรยายออนไลน์วิชา Anthropology of Gender and Sexuality

อาจารย์ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ ได้รับเชิญไปบรรยายออนไลน์ผ่าน zoom ในวิชา Anthropology of Gender and Sexuality ของ University of Copenhagen ในหัวข้อ Gender and Migration ให้กับนักศึกษาภาควิชามานุษยวิทยาชาวเดนมาร์ก