นำเสนอผลงานวิจัย Parental migration and early childhood development

รศ ดร อารี จำปากลาย นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Parental migration and early childhood development ในการสัมมนาของ Department of Gerontology, Mount St. Vincent University ประเทศแคนาดา