นำเสนอผลการวิจัยในเวที “คิดใหม่ ไทยก้าวต่อ”

ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รายงานผลการวิจัยในประเด็น “ทุนทางสังคม และการปรับตัวเพื่อการอยู่รอดของประชาชนจากสถานการณ์โควิด-19” ซึ่งดำเนินงานร่วมกับ รศ.ดร.กฤษณ์เลิศ สัมพันธารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ้งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย รศ.ดร.สมประวิน มันประเสริฐ ผช.กก.ผู้จัดการใหญ่ ธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด และ รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในเวที “คิดใหม่ ไทยก้าวต่อ” โดยมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ณ โรงแรม พลาซ่า แอทธินี