นำเสนอนโยบายเรื่องเด็กปฐมวัย ในเวทีระดมสมอง “ผ่าตัดนโยบาย-ให้เด็กปฐมวัยมีพื้นที่เรียนรู้ที่สร้างสรรค์และปลอดภัย”

ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรนำเสนอนโยบายเรื่องเด็กปฐมวัย ในเวทีระดมสมอง "ผ่าตัดนโยบาย-ให้เด็กปฐมวัยมีพื้นที่เรียนรู้ที่สร้างสรรค์และปลอดภัย" เพื่อแก้ปัญหาการละเมิดเด็กอนุบาล จัดโดย สสส. สำนัก 4 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 102 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

สามารถรับชม Live ได้ที่ https://www.facebook.com/HappinetClub